Hodnocení


Charakteristika  hodnocení  na 1. stupni ZŠ

Hodnotíme slovně

Protože si myslíme, že slovní hodnocení je pro naše nejmenší nejvhodnějším prostředkem jak jim a rodičům dát zpětnou vazbu na jejich školní činnost, hodnotíme v první a druhé třídě pouze slovně. Od 3. do 5. ročníku je hodnocení kombinované, tedy klasifikací podle kritérií uvedených ve školním vzdělávacím programu doplněnou o slovní hodnocení. Slovní hodnocení zde tedy slouží jako prostředek zdůvodnění klasifikace a doporučení, jak předcházet případným neúspěchům žáka a jak je překonávat.

Jak takové slovní hodnocení vypadá a vyznáme se v něm? 

Slovně je hodnocena úroveň žákova vzdělání, které dosáhl ve vztahu k očekávaným výstupům formulovaných ve školním vzdělávacím programu, k jeho vzdělávacím a osobnostním předpokladům a k věku žáka.

Žák je slovně hodnocen průběžně. Slovní hodnocení je písemně zaznamenáno a sdílenos rodiči žáka. 

Učitel hodnotí žáka:

ústně - ve vyučování, na třídních schůzkách, na konzultacích

písemně - do notýsků, komentáře k písemným pracím

za představení konkrétní práce - ve vyučování, dny otevřených dveří, třídní slavnosti, projekty

 

Příklad týdenního slovního hodnocení

Učitel slovně posoudí výsledky vzdělání žáka, ohodnotí jeho píli a jeho přístup ke vzdělání. Dále doporučí, jak předcházet případným neúspěchům a jak je překonávat.

 

Příklad týdenního slovního hodnocení - hodnocení je písemné, žák je hodnocen i během hodiny ústně a také je hodnocen graficky (viz razítko hvězdičky)

 


Ukázka sebehodnocení v pracovním sešitě angličtiny (žák měl na stupnici not bad - good - very good sám ohodnotit svou práci)

 

Komunikace rodič - učitel - škola

Zakládáme si na vstřícné a otevřené komunikaci. Rodiče jednak s učiteli komunikují v tváří tvář (třídní schůzky, ranní a odpolední kontakt) a také prostřednictvím emailové korespondence. Rodiče jsou každý den informováni třídním učitelem o školní aktivitě a dalším programu. 

Další informace mohou rodiče najít na stránkách školy (např. v Kalendář) nebo na školním facebooku. 

 

Ukázka emailové korespondence mezi třídní učitelkou a rodiči

 

Dnes jsme v matematice procvičovali psaní číslice 4. Sčítali jsme a odčítali v učebnici na str. 37. Když jsme správně doplnili řadu čísel, vysloužili jsme si pochvalu. Nedopsali jsme celé cvičení se čtyřkami, to uděláme příště na hvězdičky.
 
Za domácí úkol máme dokončit ofocený list se čtyřkou.
 
V českém jazyku jsme si povídali o Davidovi, Četli jsme slova a doplňovali je ke správným obrázkům v učebnici na str. 52. Za cvičení jsme mohli získat pochvalu. V uvolňovacích cvicích jsme cvičili  "nápřah" ("dráček vzhůru letí"). Komu se dařilo, získal pochvalu, ostatní mají napsané, co je třeba zlepšit. Učebnice i uvolňovací cviky zůstaly u paní učitelky ke kontrole.
 
pondělí 10.11. se budeme fotografovat na společnou fotografii třídy a každý pak dostane svou vlastní fotku v menším formátu - ta může být vhodným dárkem pro babičky, dědečky a další příbuzné. Společenské oblečení je vítané. Nedoporučuji jeansy a jeansové sukně s legíny (na fotce, kde dívky sedí, jsou totiž vidět jen legíny). Děti se mohou převléct ve třídě.

 

 

Novinky