Jak se stát naším žákem


Přijímací řízení a kritéria pro přijetí dětí do Základní školy EDUCAnet Praha

(pro školní rok 2017/18)

přihláška ke studiu na ZŠ

1)     Rodiče, kteří chtějí přihlásit děti k nám na školu, již mohou podat přihlášku, která je podkladem pro pozvání k zápisu (vyplnění a zaslání přihlášky je podmínkou zařazení do přijímacího řízení). Později podané přihlášky budou vzaty v potaz jen v případě, že po řádném termínu zápisu budou ještě volná místa.

 

2)     V případě převisu zájemců bude přihlíženo k: ztotožnění se s filozofií a koncepcí školy, sourozenec ve vyšším ročníku, přechod z MŠ Edík či pořadí přihlášených. Kritériem pro přijetí nejsou studijní předpoklady. 

 

 

3)     Na základě domluvy se Zájemci-rodiče se setkají s ředitelkou školy či zástupkyní školy. Seznámí se s filozofií a koncepcí školy, se vzdělávací nabídkou, s principy a prioritami výchovy a vzdělávání atd.

 

4)    Zápis do první třídy bude probíhat 4.4., 5.4. a 19.4. 2017. Přihlášené děti budou rozděleny do menších skupin a pozvány na konkrétní čas, který si individuálně domluvíte s koordinátorkou zápisů Vandou Habermannovou (776 276 456). Během hodinového programu s učitelem bude posouzena jejich školní zralost.

                             
Na zápis s sebou vezměte:

  • rodný list dítěte
  • občanský průkaz zákonného zástupce
  • originál přihlášky, pokud jste zaslali pouze kopii emailem
  • lékařské zprávy, zprávy z pedagogicko-psychologických poraden (mají-li vliv na školní docházku dítěte)

5)     Po zápisu dětí budou následovat individuální pohovory s rodiči


V případě, že se zapíše větší počet dětí, než může škola přijmout, budou uplatněna následující kritéria:

a)      výsledek zápisu,

b)      zájem rodičů o školu a její vzdělávací program, soulad mezi tím, jaký koncept vzdělávání škola nabízí a jaký rodiče chtějí, dále sourozenec ve vyšším ročníku, přechod z MŠ Edík či pořadí přihlášených.

c)       los.

 

6)     Výsledek zápisu bude zveřejněn nejpozději 7 dní po druhém termínu zápisu, tj. do 28.4.2017.

 

7)     Nepřijatí uchazeči budou informováni písemně doporučeným dopisem, který bude odeslán nejpozději 28.4. 2017.

 

Jak se stát žákem již existujících tříd, tedy první, páte, šesté, sedmé nebo osmé? 

Přijímací řízení do do výše zmíněných ročníků ZŠ EDUCAnet Praha je na základě zákona č. 561/2004 Sb. § 49 posuzováno jako přestup žáka základní školy do jiné základní školy. O přestupu žáka základní školy do jiné základní školy rozhoduje ředitel školy, do které se žák hlásí. Zákonný zástupce žáka je povinen podat přihlášku ke vzdělávání na ZŠ EDUCAnet Praha (možnost si osobně vyzvednout přihlášku v sekretariátu školy či si ji stáhnout na stránkách školy). Škola také posuzuje rozdíly ve znalostech žáka vyplývající z odlišnosti vzdělávacích programů. Z tohoto důvodu je realizován rozdílový test z českého jazyka a matematiky. Dále je realizován rozřazovací test z anglického jazyka a pohovor.

 

Testy z matematiky, českého jazyka a anglického jazyka a osobní pohovor je možné dohodnout si se zástupkyní školy Mgr. Vandou Habermannovou (vanda.habermannova@educanet.cz, 776 276 456)

11.4. 2017 od 14.30

18.4. 2017 od 14.30

 

Konečným krokem celého procesu je podepsání smlouvy o studiu. Tento krok bude následovat po oznámení školy, které děti na základě zápisu mohou být přijaty. Termíny budou dohodnuty individuálně. Součástí smlouvy je ustanovení o záloze ve výši 3000 Kč. V případě, že dojde k vypovězení smlouvy nebo jejího nedodržení ze strany rodiče, tato záloha propadá ve prospěch školy.

 

Novinky