Proč k nám


„Kvalitní vzdělání je nejlepším vkladem do života. Cítíme odpovědnost za naše žáky a za to, jak dobře je připravíme pro život a další studium – to je koneckonců cílem každé dobré školy. A jsme samozřejmě rádi, že se nám tento cíl daří naplňovat.“

Veronika Bartošová, ředitelka školy

Základní škola EDUCAnet Praha s.r.o - je nestátní česká základní škola s výrazně rozšířenou výukou angličtiny. Žáci, kteří absolvují naši základní školu, budou připraveni studovat na navazujícím všeobecném gymnáziu s výukou některých předmětů v angličtině, či na oboru IT. Klademe si za cíl nejen spojit českou výuku s metodami zahraničními, ale také připravit žáky na studium v jiném než mateřském jazyce. To vše tak, aby byla rozvíjena celá osobnost žáků.
EDUCAnet Praha je kvalitní základní škola, která si za své motto zvolila šest slov: nadstandard – komunikace – odlišení – zábava – důvěra - profesionalita. Jak jsou tyto zásady realizovány v praxi?

Nadstandard 

Nadstandard se projevuje v několika oblastech - v rozšířené výuce jazyků, která je realizována již na prvním stupni (angličtina je zde vyučována v časové dotaci čtyři hodiny týdně a žáci na ni narazí i v dalších předmětech), na druhém stupni časová dotace anglického jazyka vzroste na pět hodin týdně, navíc jsou také vedeny některé předměty v angličtině.  Od šesté třídy si žáci vybírají z dalších jazyků (FRJ, ŠPJ, RUJ, NĚJ).  Výuka anglického jazyka zahrnuje kromě stanoveného počtu hodin také zahraniční exkurze, účast v mezinárodních programech a přípravu na mezinárodní zkoušky. Computer Aided Learning (CAL) je běžnou součástí výuky, což žáky zbavuje nutnosti úmorného psaní poznámek. Všechny třídy jsou vybaveny projekcí, pokryty Wi-Fi signálem, škola nabízí svým žákům zvýhodněný nákup notebooků či tabletů. V průběhu studia mohou žáci EDUCAnetu získat jazykové, počítačové a sportovní certifikáty. Výrazně v tom napomáhá partnerství s firmami Samsung, Google, DELL, IBM a dalšími. Oproti běžným základním školám je stanoven maximální počet studentů ve třídě (16). 

eLearning

Zajímavým a skutečně nadstandardním prvkem výuky je e-learning. Škola provozuje vlastní portál, který je neustále obohacován a aktualizován. Kromě vkládání textů a snímků umožňuje vést rejstřík pojmů, pořádat ankety a zakládat chaty nebo blogy.

Komunikace

Komunikaci přikládáme v EDUCAnetu velký význam. Není problém napsat učiteli e-mail, zavolat mu na mobil nebo s ním osobně konzultovat. Rodiče jsou pravidelně informováni o dění ve škole (stránky školy, školní facebook, emailová korespondence).

Odlišnost

Odlišnost základní školy EDUCAnet je především v tom, že bourá zažité představy o stresujícím a nezáživném školním prostředí. Dokazuje, že žáci mohou chodit do školy beze strachu a přitom zvládat všechny požadavky, které na ně studium klade.
Podporujeme názor, že každý žák musí najít své odpovídající místo ve společnosti, svou vlastní, jedinečnou cestu, svůj talent, svůj způsob učení se, své silné stránky. Skrze sebepoznání vedeme žáky k vlastnímu hodnocení a následně k dovednosti sebeřízení. Tento proces je podporován bezpečným, rodinným a podnětným prostředím.

Zábava

Zábava a výuka není na naší škole v protikladu. Zajímavé hodiny, projektové vyučování, přátelské vztahy a společné akce přispívají k tomu, že žáci berou výuku jako součást svého života. Sami přicházejí s nápady a mohou sledovat, jak se uplatňují. S tím souvisí důvěra a přátelský přístup. Dítě se do školy musí těšit. Mělo by se naučit, že dobré výsledky vyžadují jisté úsilí, a mělo by umět se z nabývaných vědomostí a dovedností radovat. Navazující gymnázium má akademické ambice, základní škola je vstup do školního světa – nebudeme děti nesmyslně přetěžovat.

Profesionalita

Profesionalitu učitelů a dalších zaměstnanců školy vnímáme jako nezbytný předpoklad kvalitního vzdělání. Jen motivovaný učitel, znalý svého oboru, pedagogiky a psychologie může vyučovat tak, jak současná doba vyžaduje. Velkou pozornost a odpovídající prostředky programově věnujeme dalšímu vzdělávání tak, aby učitelé na vysoké úrovni naplňovali priority naší koncepce.

 

Učební plán 1. stupeň 

Časová dotace v RVP ZV

Vzdělávací oblast

Vyučovací předmět

Ročník

Celkem

Rozdělení disponibilní časové dotace

 

1.

2.

3.

4.

5.

 

35

Jazyk a jazyková komunikace

Český jazyk a literatura

7

7

7

7

7

35

 

 

9

Anglický jazyk

3

3

4

4

4

18

14

 

20

Matematika a její aplikace

Matematika

4

4

5

5

5

23

 

 

1

Informační a komunikační technologie

Informatika

1

1

1

3

 

 

12

Člověk a jeho svět

Člověk a jeho svět

2

2

2

3

3

12

 

 

 

 

 

 

12

Umění a kultura

Hudební výchova/Music

1

1

1

1

1

17

 

 

Workshop

2

2

3

3

2

 

5

Člověk a svět práce

 

 

10

Člověk a zdraví

Tělesná výchova

2

2

2

2

2

10

 

 

14

 

Disponibilní časová dotace

Realizace v předmětu Anglický jazyk

 

 

 

 

 

Minimální časová dotace

18

18

22

22

22

 

 

 

118

 

Realizovaná časová dotace

21

21

25

26

25

118

 

 

 

 

Maximální časová dotace

22

22

26

26

26

118

 

 

Při výstavbě školního vzdělávacího plánu byly dodrženy následující podmínky:

1)      Při tvorbě ŠVP byla dodržena celková časová hodinová dotace.

2)      Při tvorbě ŠVP nebyla překročena maximální hodinová dotace pro dané ročníky (viz tabulka učebního plánu). 

3)      Při tvorbě ŠVP byla dodržena minimální týdenní hodinová dotace pro každý ročník.

4)      Při tvorbě ŠVP byly začleněny a jsou realizovány se všemi žáky na daném stupni všechna průřezová témata.

5)      Při tvorbě ŠVP byla v předmětu anglický jazyk v plném rozsahu začleněna disponibilní hodinová dotace.

6)      Předmět Workshop realizuje a propojuje vzdělávací oblast Člověk a svět práce a Umění a kultura. Hodinové dotace i výstupy jednotlivých oblastí jsou řádně naplněny.

7)      V rámci předmětů Workshop a Hudební výchova probíhá výuka pomocí metody CLIL.

8)      Součástí tělesné výchovy na 1. stupni je plavecký výcvik, který je realizován v druhé třídě.

9)      Na 1. st. může učitel podle potřeby samostatně provádět přesuny hodin v rámci rozvrhu při dodržení týdenní hodinové dotace.

10)  Během školního roku si každá třída organizuje jednodenní nebo vícedenní školní výlet (a projekty), které mají poznávací a vzdělávací obsah, ale také cíl posilovat dobré vztahy ve třídě.

Pozn. Metoda CLIL - Content and Language Integrated Learning, tj. obsahově a jazykově integrované učení

 

Učební plán 2. stupeň 

Časová dotace v RVP ZV

Vzdělávací oblast

Vyučovací předmět

Ročník

Celkem

Rozdělení disponibilní časové dotace

6.

7.

8.

9.

15

Jazyk a jazyková komunikace

Český jazyk a literatura

4

4

4

4

16

1

12

Anglický jazyk

5

4

4

4

17

5

6

Další cizí jazyk

3

3

3

3

12

11

15

Matematika a její aplikace

Matematika

4

4

4

4

16

1

1

Informační a komunikační technologie

Informatika

1

1

-

-

2

1

11

Člověk a společnost

Výchova k občanství

-

1

1

-

12

1

KEK

2

1

-

-

Dějepis

1

1

1

2

History

1

1

-

-

21

Člověk a příroda

Zeměpis

1

1

1

2

22

1

Science

2

2

2

1

Chemie

-

1

2

2

Fyzika

-

1

2

2

10

Umění a kultura

Hudební výchova/Music

2

2

2

-

8

 

Art

2

-

-

-

3

Člověk a svět práce

Svět práce

-

-

-

2

3

 

Digitální technologie

1

-

10

Člověk a zdraví

Tělesná výchova

2

2

2

2

11

1

Výchova ke zdraví/Health

-

1

1

1

 

Umění a kultura

Volitelný předmět

- Filmová a audiovizuální

výchova

-

-

2

1

3

2

24

 

Disponibilní časová dotace

 

 

 

 

 

Minimální časová dotace,

celková povinná časová dotace

28

28

30

30

116

 

118

 

Časová dotace

30

30

32

30

 

 

 

 

Maximální časová dotace

30

30

32

30

122

 


Při výstavbě školního vzdělávacího plánu byly dodrženy následující podmínky:

1)      Při tvorbě ŠVP byla dodržena celková časová hodinová dotace.

2)      Při tvorbě ŠVP nebyla překročena maximální hodinová dotace pro dané ročníky (viz tabulka učebního plánu). 

3)      Při tvorbě ŠVP byla dodržena minimální týdenní hodinová dotace pro každý ročník

4)      Při tvorbě ŠVP byly začleněny a jsou realizovány se všemi žáky na daném stupni všechna průřezová témata

5)      Při tvorbě ŠVP byla v předmětu anglický jazyk začleněna disponibilní hodinová dotace.

6)      Při tvorbě ŠVP byla v předmětu další cizí jazyk začleněna disponibilní hodinová dotace.

7)      Při tvorbě ŠVP byla v předmětu český jazyk začleněna disponibilní hodinová dotace.

8)      Při tvorbě ŠVP byla v předmětu matematika začleněna disponibilní hodinová dotace.

9)      Při tvorbě ŠVP byla v předmětu informatika začleněna disponibilní hodinová dotace.

10)  Při tvorbě ŠVP byla ve vzdělávací oblasti Člověk a společnost začleněna disponibilní hodinová dotace.

11)  Při tvorbě ŠVP byla ve vzdělávací oblasti Člověk a příroda začleněna disponibilní hodinová dotace.

12)  Při tvorbě ŠVP byla ve vzdělávací oblasti Člověk a zdraví začleněna disponibilní hodinová dotace.

13)  Při volbě dalšího cizího jazyka studenti volí mezi španělským jazykem a německým jazykem. Druhý cizí jazyk je nabízen od 6.

14)  V rámci předmětů Science, Music, Art, History, Filmová a audiovizuální výchova a Health probíhá výuka pomocí metody CLIL.

15)  Výstupy a učivo vzdělávací oblasti Umění a kultura jsou realizovány a naplňovány předměty Art, Music a dále je rozšířena povinně volitelným předmětem Filmová a audiovizuální výchova.

16)  Vzdělávací oblast Člověk a společnost je realizována a naplňována předměty Výchova k občanství, Kořeny evropské kultury, Dějepis a History.

17)  Součástí tělesné výchovy je lyžařský výcvik. Účast žáků není povinná a výcvik se naplňuje podle zájmu.

18)  Součástí výuky jsou pravidelně organizované školní projekty, exkurze a zahraniční exkurze.

19)  Předmět Health obsahuje výstupy a učivo vzdělávacího oboru výchova ke zdraví.

20)  Předměty Digitální technologie a Svět práce obsahují výstupy a učivo vzdělávacího oboru Člověk a svět práce.

 

Co je to CLIL a proč tuto metodu používáme? 

CLIL (Content and Language Integrated Learning, tj. obsahově a jazykově integrované učení) patří k významným kurikulárním trendům současného evropského školství, a je jednou z možných strategií dvojjazyčného vzdělávání. CLIL se stal pevnou součástí české jazykové politiky na základě dokumentu Evropské unie pod názvem Podpora jazykového vzdělávání a lingvistické rozmanitosti: Akční plán 2004 - 2006. Dokument předpokládá, že obsahově a jazykově integrované učení se bude podílet na cílech Unie v oblasti jazykového vzdělávání především tím, že žák si bude moci na hodině bezprostředně ověřit nově nabyté jazykové dovednosti a posílí tím tak své sebevědomí pro další studium jazyka.
 
CLIL plně integruje výuku učiva jak daného předmětu, tak i cizího jazyka. CLIL má výrazný interdisciplinární charakter, kdy dochází k propojení jazykové výuky a vyučovaného předmětu. Jazyk je prostředkem pro výuku vzdělávacího obsahu, a ten se naopak stává zdrojem pro výuku jazyků. Názornou ukázkou výuky CLIL v České republice může být integrace angličtiny a ICT, kde ICT je prostředkem k výuce jazyka, přičemž se žák neustále učí používat nově nabyté vědomosti ve fungování ICT.
 
Mezi nesporné výhody CLIL patří přirozené prostředí pro výuku a rozvoj cizího jazyka. Žáci použijí cizí jazyk v naprosto přirozeném prostředí, a ne v uměle vykonstruovaných situacích tak, jak se děje v hodinách cizího jazyka. Jsou lépe motivováni a jsou zároveň účastni bezprostředního použití jazyka. Hodina jednoho nejazykového předmětu umožní tak nenásilné osvojování si cizího jazyka.
Zkráceno, převzato z http://clanky.rvp.cz/clanek/o/z/2965/VYUKA-METODOU-CLIL.html/

Novinky