Výchovné poradenství


Výchovný poradce: Mgr. Miroslav Slowik (miroslav.slowik@educanet.cz)

Konzultační hodiny: po předchozí domluvě

Výchovný poradce – činnosti a kompetence:

1. Metodická a informační činnost:

 • spolupráce s vedením školy v oblasti výchovy, vzdělávání, prevence a nápravy,
 • spolupráce s třídními učiteli v oblasti diagnostické činnosti – metodická a obsahová pomoc,
 • poskytování konzultací a odborných informací pedagogům a rodičům,
 • individuální porady s rodiči při řešení výchovných a výukových problémů ve spolupráci s třídními učiteli,
 • sledování změn v právních předpisech týkající se problematiky výchovného poradenství,
 • úzká spolupráce s psychology, speciálními pedagogy,
 • péče o nadané žáky.

2. Práce s žáky s výukovými a výchovnými problémy:

 • spolupráce s třídními učiteli (problémoví žáci, žáci se specifickými vývojovými poruchami, dodatečné odklady, přeřazení žáka do jiného typu školy apod.),
 • spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou (PPP) a speciálně pedagogickým centrem (SPC),
 • spolupráce s rodiči,
 • individuální pohovory s žáky,
 • spolupráce s dětským lékařem, rodinným centrem, okresním metodikem prevence SPJ,
 • zvýšená péče a pozornost žákům s problémovým chováním,
 • spolupráce při zpracovávání individuálních vzdělávacích plánů pro integrované žáky,
 • vedení databáze integrovaných žáků, kontrola vyšetření, odborné posudky k integraci,
 • soustřeďování odborných zpráv o klientech PPP, SPC.

3. Specifické činnosti:

 • pomoc při řešení konfliktních situací ve škole,
 • sledování projevů zneužívání návykových látek a ostatních sociálně patologických jevů (ve spolupráci s metodikem prevence),
 • spolupráce s orgány péče o dítě, sociálním kurátorem, s policií.

Novinky